Община Каолиново: 419 566 лв. за проект „Красива България“

1 мин.

Община Каолиново спечели проект по програма „Красива България“ на стойност 419 566 лв.

Проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на дневен център с. Загориче“ ще се реализира в УПИ V-129, кв. 35, ПИ 30137.501.217, с. Загориче.

Общият бюджет на проектното предложение е 419 566 лв. с ДДС, от които финансиране от Проект „Красива България“ 146 848 лв. и съфинансиране от община Каолиново 272 718 лв.

Целите на проекта са:

  • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на дневния център, което ще доведе до намаляване на разходите за енергия и опазване на околната среда.
  • Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, което ще им позволи да ползват услугите на центъра по-лесно и удобно.

В дневния център ще се предоставя социалната услуга „Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания“.

Той ще функционира 8 часа в денонощието, като се осигурява спокойна и комфортна среда за потребителите.

Ще бъде осигурено посрещане на ежедневните потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от личната нужда на лицето отразена в Индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа.

Достъп до социалната услуга ще имат всички лица на територията на община Каолиново на възраст над 18 години с валидно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с възможност за самообслужване и развиване чрез оказване на подкрепа от персонала на Дневния център.

Ползването на услугата Дневна грижа за пълнолетни лица с увреждания ще се извършва след заявено желание на кандидат – потребителя и насочване, с предварителна оценка на потребностите, изготвена от Дирекция „Социално подпомагане“ Каолиново.

Социалната услуга ще се предоставя целодневно и полудневно съобразно желанието на потребителя. Продължителността за ползване на услугата от клиентите е дългосрочна съобразно необходимостта от оказване на подкрепа.

Капацитетът на Дневния център е 20 места.

Може да харесате още