Забранява се паленето на открит огън в Шумен!

1 мин.

Във връзка с повишаване на опасността от пожари през летните месеци, Община Шумен въвежда превантивни мерки за опазване на земеделските земи и горите на територията си.

Забранява се:

  • Изгарянето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци в земеделските земи, горския фонд и почвените повърхности.
  • Използването на открити огнеизточници, включително палене на огън, тютюнопушене и паркиране на МПС в близост до посеви.
  • Използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънатите масиви и фуражните площадки.

Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни:

  • Да осигурят денонощно наблюдение на посевите си.
  • Да разорат минерализовани ивици край пътищата и на местата, където земеделската земя граничи с горския фонд.
  • Да съдействат при гасене на възникнали пожари.

Паленето на огън в горите е разрешено само на определени места, обезопасени и обозначени с указателни табели.

Гражданите, които забележат пожар, трябва да сигнализират на телефон 112, в най-близкото кметство или лесничейство.

Може да харесате още