Търг на недвижими имоти в Община Шумен

1 мин.

Предмет на търга: Недвижими имоти, собственост на Община Шумен, разположени на територията на общината, в същата или в съседна община, независимо от областта.

Срок за подаване на документи: До 16:00 ч. на 22.07.2024 г.

Място за подаване на документи: Изнесено деловодство на информационния център – гише № 3 на Община Шумен.

Цена на документите: 30 лева.

Оглед на имотите:

  • За имотите в населени места: чрез кметовете и кметските наместници.
  • За имотите в гр. Шумен: чрез главните специалисти на кварталите по местонахождение на имотите.

Плащане на тръжната цена:

  • В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник.
  • В каса на Информационния център в Общината.
  • По банкова сметка: IBAN BG07UBBS81558400106305, BIC: UBBSBGSF, код за плащане № 444200 при “Обединена българска банка” АД.

Допълнителна информация:

Важно:

  • При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.08.2024 г.
  • За депозит за участие, тръжна документация и срокове за подаване на заявления за повторния търг, моля, вижте информацията в обявлението.

Може да харесате още