Шумен: Борба с наркотиците сред младите

1 мин.

На проведено заседание Общинският съвет по наркотични вещества (ОСНВ) и Превантивно-информационният център (ПИЦ) към Община Шумен представиха отчет за дейността си през изминалото шестмесечие.

Основни цели и дейности:

  • Ограничаване на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора: ОСНВ и ПИЦ работят активно за превенция на употребата на наркотици сред подрастващите. Това се осъществява чрез информационни кампании, обучения, работа с училища и родители, както и чрез подкрепа на младежи в риск.
  • Създаване на мултидисциплинарни екипи в мрежа за работа: За по-ефективна борба с наркоманиите се формират екипи от различни специалисти – психолози, социални работници, лекари, педагози, полицаи. Тези екипи работят в координация, за да се осигури комплексна помощ на зависимите лица и техните семейства.
  • Засилване на протективните фактори сред целевите групи: ОСНВ и ПИЦ се фокусират върху изграждането на устойчивост сред младите хора, за да могат те да се противопоставят на влиянието на наркотиците. Чрез различни програми се развиват техните житейски умения, социални контакти и здравословни навици.
  • Повишаване информираността на родители, учители и специалисти: Провеждат се семинари, обучения и информационни срещи, за да се повишат знанията и уменията на възрастните за разпознаване на признаците на употреба на наркотици, както и за оказване на правилната подкрепа на децата и младите хора.

Следващи стъпки:

  • ОСНВ и ПИЦ планират да продължат активната си работа по гореизброените цели.
  • Следващото заседание на Общинския съвет по наркотични вещества е планирано да се проведе в края на 2024 година.

Може да харесате още